Zalecenia w okresie reżimu sanitarnegoZe względu na stan epidemii w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2:
  1. zabrania się udziału w Imprezie osobie chorej na Covid-19, przebywającej w izolacji lub na kwarantannie lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu;
  2. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;
  3. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zakrywania ust 
i nosa do czasu zajęcia miejsca na trybunie oraz w czasie przemieszczania się po Obiekcie oraz do zachowania bezpiecznego dystansu od innego uczestnika imprezy masowej z wyłączeniem rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  4. Organizator zawiesza funkcjonowanie depozytów, co oznacza, że uczestnik Imprezy nie będzie mógł zdeponować przedmiotu zagrażającemu, według Organizatora, bezpieczeństwu imprezy masowej, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy lub wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązujące na dzień 19.06.2021 r. będą stanowiły inaczej;
  5. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest poddać się rewizji osobistej i innym wymogom wynikającym z Ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych nałożonych na uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz normy sanitarne;
  6. Osoby nieposiadające maseczki nie zostaną wpuszczone na teren Obiektu, chyba, że są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych;
  7. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Obiektu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Obiektu przez Organizatora, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją;
  8. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zajęcia odpowiednich miejsc na trybunach Obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Regulaminem PGE Narodowego oraz niniejszym Regulaminem;
  9. Każda osoba korzystająca z toalet znajdujących się na terenie Obiektu zobowiązana jest do poruszania się wyznaczonymi, odrębnymi wejściami i wyjściami oraz stosowania się do ograniczeń maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Służby porządkowe i informacyjne będą mogły zarządzać kolejkami do toalet na Obiekcie;
  10. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe, wskazane podczas nabycia Biletu mogą być przekazywane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w uzasadnionych przypadkach w celu podjęcia działań przeciwdziałających epidemii COVID–19. Dane te będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2 tygodni od daty zakończenia Imprezy.